रविवार, 24 मार्च 2019

सुतः प्रत्यागच्छत्

ह्यः पुत्रस्तस्य मातामह्या गृहात् प्रत्यागच्छत्। तेन साकं बहूनि मिष्टान्नान्यप्यानयत्। मातामह्या सह तान्यपचत्। श्वस्तेन विद्यालयङ्गन्तव्यम्।

मंगलवार, 19 मार्च 2019

वाहनसञ्चारो न्यूनायते

अस्मिन् सप्ताहे विद्यालयवसन्तर्तुविरामवशाद्वाहनसञ्चारो न्यूनः। विद्यालयेषु विरामेषु सत्सु जनास्तेषाङ्कार्यालयेभ्यो विरामं स्वीकृत्य कुटुम्बेन सह प्रावासाय गच्छन्ति। अतो न केवलं विद्यालयगमनस्य वाहनसञ्चारो न्यूनायतेऽपि तु कार्यालयगमनस्यापि। सर्वदैतादृशो वाहनसञ्चारो भवेत्तर्हि सुकरं भवेत्। परन्तु तत्तु व्यर्था समुत्कण्ठा। वस्तुस्थितिस्त्वन्यैव।

रविवार, 17 मार्च 2019

वसन्तर्तुविरामः

श्व आरभ्य सुतस्य वसन्तर्तुविरामो भविता। आगामिनि सप्ताहे स विद्यालयन्न गन्ता। श्वोऽहङ्गृहादेव कार्यङ्कर्तास्मि। मङ्गलवासरे तस्य माता तं तस्य मातामह्या गृहङ्गमयिता। बुधवासरादारभ्य शनिवासरं पर्यन्तमावां तेन विना स्थातास्वः। तस्य मातामही तया सह तं वासयितुं शक्नोतीति सुकरमन्यथावाभ्यामावयोः कार्यालयाभ्यां पञ्चदिनानि यावदवकाशो लभ्यताम्।

आयकरप्रतिपत्रम्

ह्य आयकरप्रतिपत्रं सम्पूर्य प्रेषितवान्। प्रतिपत्रं पूरणाय द्वित्रघण्टा आवश्यका इति मयोहितं परन्तु तस्मिँश्चतस्रो घण्टा यापितवान्। सङ्गणकसत्तायाः पूर्वञ्जना हस्तेनायकरप्रतिपत्रस्य रचनायै कियत्कालं यापयन्ति स्मेति चिन्तयित्वा विस्मयमनुभवामि। तत्कृत्वा श्रान्तिमन्वभवम्। तदनन्तरङ्किमपि कर्तुन्नैच्छम्। किञ्चिद्बृहत्कार्यङ्कृत्वा कृतकृत्योऽभूवमित्यचिन्तयम्। अद्यापि संस्कृतवर्गात्परं बहुकार्यन्नाकार्षम्।

बुधवार, 13 मार्च 2019

पुरातनः सहोद्योगी

अद्य पुरातनं सहोद्योगिनममेलिषम्। दशभ्यो वर्षेभ्यः प्रागावामेकस्मिन् कार्यालये कार्यमकरवाव। तत्कालेऽस्माकीनया संस्थया तस्योद्योगश्च्यावितः। अनन्तरमावां बहुवारममिलाव परमद्य बहुभ्यो वर्षेभ्योऽनन्तरं सम्मेलनमभूत्। सोऽवादीत् तस्य कार्यच्युतिः पुनः सम्भविष्यमाना। अतः स मम संस्थाया विषये जिज्ञासुः। यत्तेन पृष्टं तन्मया तं ज्ञापितम्।

रविवार, 10 मार्च 2019

नैशाहाराय भोजनालयमगच्छाम

उपाहारगृहे नैशाहारङ्कुर्यामेति ह्यः साँयकाले पुत्रोऽवदत्। आ बहुभ्यो दिनेभ्योऽस्माभिरुपाहारगृहे भोजनन्न खादितमिति चिन्तित्वा वयमगच्छाम। भोजनं स्वादुरासीत्। भोजनात्परं हिमदधि खादितुमन्यमापणमगच्छाम। पुत्रः तज्जग्ध्वारमत।

बालकावक्रीडताम्

ह्यो जायायाः सखी तस्याः पुत्रञ्चागच्छताम्। आगमनात्पूर्वं तयोक्तं यत्तौ केवलङ्घण्टाद्वयँय्यावदतिष्ठेतां परन्तु तौ घण्टाचतुष्टयँय्यावदतिष्ठताम्। आह्लादकं वृत्तम्। मध्याह्नतनं भोजनमप्यस्माभिः सहाकुरुताम्। उभौ बालकावरमेताम्। उभे नार्यावजल्पताम्। अहमुपरितने स्तरे गत्वा सङ्गणके किञ्चित्कार्यमकरवम्। घण्टायाः परं दूरवाण्या मित्रमाह्वयत्। तेन सः सार्धद्विहोरा यावत् समभाषे।