रविवार, 16 सितंबर 2018

पनसफलम्-२

पनसफलमखादिष्म। तस्य माधुर्यस्य कारणात् शाकमिव खादनं विलक्षणम्। मां स्वादुर्नाभासीत्।

पनसफलम्

अद्य मम गृहे भार्यया पनसफलं पच्यमानम्। बहुभ्यो वर्षेभ्यः पनसफलं मया न खादितम्। मद्बाल्यकाले माता तत्पचति स्म। भार्या तु पूर्वङ्कदापि पनसफलन्न पक्ववती। अन्तर्जालात्पाकविधिः प्राप्ता। पनसफलङ्कथं पर्यवसास्यतीति द्रष्टव्यम्।

लघुतन्त्रांशस्पर्धा

गतसप्ताहे कार्यालये लघुतन्त्रांशस्पर्धाभवत्। द्वयोर्दिनयोः कञ्चन नूतनतन्त्रांशं रचयित्वा सर्वेषां प्रत्यक्षं दर्शनीय इति नियम आसीत्। दिनद्वये कश्चन प्रकल्पः साधनीय इति तु मामत्योद्विग्नपूर्णकार्यमभात्। आरात्रि कार्यङ्कुर्यामिति मयोहितम्। अतोऽहं तस्यां स्पर्धायां भागन्नावहम्। स्पर्धायां समाप्तायामहं प्रतिस्पर्धिनः पृष्टवाँस्ते कियत्कार्यङ्कृतवन्तः। आरात्रि कार्यङ्कृतवन्त इति सर्वयुक्तवन्तः। अहमलसो न। परङ्कस्यैचिद्वाणिक्संस्थायायारात्रिकार्यकरणं मह्यन्न रोचते।

नूतनवर्गः-३

अद्य सम्भाषणशिबिरं प्रचलिष्यति। गतवर्गे सङ्ख्या पाठयितुन्नाशक्नवम्। अद्यैते विषयाः पाठयिष्यामि -

सङ्ख्या
समयः
सर्वनामानां बहुवचनम् - एते, एताः, ते, ताः, एतानि, तानि
लोटलकार - गच्छतु, उपविशतु, ददातु, करोतु, खादतु, पिबतु, नयतु, लिखतु

सम्भाषणमभ्यासमपि करिष्यामहे। सम्भाषणोपायाः -

१. दिनचर्या
२. परिचयः (अहङ्कः?, कतिवादनयुत्तिष्ठामि?, कुत्र कार्यङ्करोमि? मम कति पुत्राः पुत्र्यः सन्ति?)
३. ह्योऽहङ्किङ्कृतवान्?

शनिवार, 15 सितंबर 2018

अष्टाध्यायी सहजबोध - २

कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् ‘अष्टाध्यायी सहजबोध’ इति पुस्तकं प्राप्तम्। अद्वितीयपुस्तकमिदम्। हिन्दीभाषया पाणिनीयप्रक्रिया पाठ्यतेऽनेन पुस्तकेन। चतुरभागेषु विभक्तो ग्रन्थोऽयम्। चतुर्णां भागानां विषया इमे -

प्रथमभागः - सार्वधातुकतिङ्न्तकृदन्तप्रक्रिया
द्वितीयभागः - आर्धधातुकतिङ्न्तप्रक्रिया
तृतीयभागः - आर्धधातुककृदन्तप्रक्रिया
चतुर्थभागः - तद्धितप्रक्रिया

एतदतिरिच्येतोऽप्यप्रकाशिताश्चत्वारो भागाः। तयिमे -

पञ्चमभागः - स्त्रीसुबन्तप्रत्ययाः
षष्ठभागः - कारकसमासप्रकरणे
सप्तमभागः - स्वरप्रक्रिया
अष्टमभागः - अवशिष्टविषयाः

अप्रकाशितभागाः शीघ्रातिशीघ्रं प्रकाश्यासुः।

चलच्चित्रमन्दिरम्

अद्य पुत्रञ्चलच्चित्रमन्दिरमजीगमम्। एतावत्पर्यन्तं तेन चलच्चित्रमन्दिरे किमपि चलच्चित्रन्न दृष्टम्। विशालफलके चलच्चित्रं दृष्ट्वा सोऽमोदिष्ट। चलच्चित्रमुद्घाटनस्य विंशतिनिमेषेभ्यः परस्तात् पुत्रोऽवादीत्तस्यासन्द उत्तप्त इति। अहमासन्दमस्पृक्षम्। सत्यमोक्तं तेन। विस्मितोऽहम्। केन हेतुनासन्दः परितपतीति विचिकित्सा मन्मनस्युद्भूता। आवामसन्दौ व्यत्यकार्ष्व। तपने तस्मिन्नासन्दयुपविशन्नहमस्विदम्। अर्धघण्टा पश्चादासन्दस्य पार्श्वयेकं रक्तवर्णितँल्लघुविद्युद्दीपमद्राक्षम्। अपि नामासन्द एष विद्युदूष्णितः? तदनु तँल्लघुदीपङ्खर्व्यकार्षम्। प्रायः पञ्चदशनिमेषेभ्योऽनन्तरमासन्दस्य तापमानो न्यूनो जातः। ततः प्रभृत्यावामुभौ चलच्चित्रेऽरंस्वहि।

रविवार, 9 सितंबर 2018

वृष्टिरपप्तत्

ह्यो मयैष्यद्यच्छ्रीघ्रं वृष्टिर्भवेत्। अद्याप्रातर्वृष्टिः पतन्नस्ति। सर्वे पादपाः कुशश्च हरितायन्ते। ह्यः पर्यन्तन्तु ते पाण्डुवर्णिता आसन्। सामान्यतः पुत्रस्तस्य माता चापराह्णे लघुनिद्राङ्कुर्वाते परन्त्वद्य तौ जागरितौ। अद्य साँयकाले चायपेयेन पुरस्सरं समोसाखाद्यानि खादेमेति चिन्तयामि।